Människor som håller handen

Carelli mot diskriminering

Carelli Admin Uncategorized

I samband med Internationella dagen mot diskriminering vill vi sprida kunskap om detta men också lyfta hur vi på Carelli assistans arbetar med en inkluderande arbetsplats och samhälle.  

Vi som arbetsgivare är skyldiga att göra allt vi kan för att motverka och förhindra diskriminering på arbetsplatserna. Men vi som assistansanordnare har också en möjlighet att vara med och motverka samt förhindra att våra kunder utsätts för någon form av diskriminering i deras vardag oavsett om det handlar om deras funktionsnedsättning, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning 

Tyvärr möter våra kunder ibland en okunskap ute i samhället. En av våra kunder beskriver:  

”Jag blir ofta ignorerad när jag är och handlar, om jag frågar de som jobbar i affären något så tittar de inte på mig utan bara på min assistent när de svarar. Jag blir så irriterad, och ledsen.” 

Vi på Carelli assistans menar att vi som företag har en ännu större skyldighet men också möjlighet att även arbeta mot diskriminering i samhället och i Sverige inte bara för våra kunder eller på våra arbetsplatser.  

Vad gör då vi för att arbeta mot en jämställd och lika värld utan diskriminering?  

Som arbetsgivare har vi noll tolerans mot sådant agerande och bemötande och där vi omedelbart utreder alla händelser där någon känt sig diskriminerad. Vi är noga med att åtgärda orsakerna till händelsen med mål att alla har rätt till en arbetsplats där alla behandlas lika oavsett vad. Detta gäller såklart även för våra kunder som aldrig får missgynnas eller bli kränkt, oavsett om det är på grund av orättvisa eller diskriminering. Vi uppmuntrar våra assistenter och kunder att säga ifrån om de uppmärksammar att någon i deras omgivning missgynnas eller kränks på något sätt.  

På övergripande nivå är vi noga med att samverka med aktörer som precis som vi tror på en jämlik värld utan diskriminering. Vi är med och håller frågan och samtalen om inkludering, jämställdhet och diskriminering levande, dels genom våra sociala medier men också ute i arbetsgrupperna och i samverkansforum.  

Mer om diskriminering

Diskrimineringslag (2008:567)

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Enligt denna lag är all form av diskriminering förbjuden.

Definitionen av diskriminering

För att något enligt lag ska definieras som en diskriminering:

 • måste det vara en person som blivit missgynnad eller kränkt
 • ska det finnas ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)
 • måste det handla om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen
 • måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller.

Diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Sex olika former av diskriminering:

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier och sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera

Exempel på samhällsområden där diskrimineringslagen skyddar:

 • På arbetet
 • I skolan
 • Utförandet av vissa samhällsaktörer, exempelvis hyresvärdar, banker, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vårdcentraler.

Vad är inte diskriminering?

Om det är ett missgynnande eller kränkning som saknar samband med diskrimineringsgrund så är det inte diskriminering. Undantaget är dock sexuella trakasserier som inte kräver samband med diskrimineringsgrund.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller alla samhällsområden och inte heller det som händer mellan privatpersoner. Innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas inte heller av diskrimineringsförbudet. Gällande dessa områden finns andra lagar och regler som sätter gränser och skyddar.

Här kan du läsa mer om vad diskriminering är:

Diskrimineringsombudsmannen: Vad är diskriminering?

För att se lagtexten i sin helhet klicka här