Integritetspolicy

Inledning

Inom Carelli Assistans behandlas olika personuppgifter för vilka Carelli Assistans är personuppgiftsansvarig. Det handlar om uppgifter som rör assistanskunder, myndighetskontakter, affärskontakter, personer som kontaktar Carelli Assistans samt arbetssökande.

Denna integritetspolicy beskriver hur Carelli Assistans uppfyller sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig.

Carelli Assistans vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen, dataskyddslagen samt riktlinjer för informationssäkerhet. Carelli Assistans utreder personuppgiftsincidenter omgående, enligt fastställda rutiner. Carelli Assistans lagrar inga integritetskränkande uppgifter.

Behandling av personuppgifter- rättsliga grunder

Carelli Assistans ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande rättsliga grunder:
1. Rättslig förpliktelse
Behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige

2. Avtal
Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige

3. Intresseavvägning
Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

4. Samtycke
Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål

5. Allmänt intresse
Behandlingen krävs för att utföra uppgifter av allmänt intresse och som har stöd i lag eller annan författning (till exempel socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag).


Kategorier av personuppgifter

Carelli Assistans behandlar följande personuppgifter:

Assistanskunder
Personuppgifter som av uppdragsgivare har insatser inom Lagen för stöd och service (LSS). Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag. Syftet med lagring av personuppgifter är att förbereda och fullfölja en insats, för att dokumentera våra insatser samt för fakturering och administration.

Myndighetskontakter
Uppdragsgivare och kontaktpersoner hos en myndighet som Carelli Assistans har ett uppdrag hos. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag. Syftet för lagring av personuppgifter är förberedelse och fullföljande av uppdrag, samt fakturering och administration.

Affärskontakter
Kunder, anställda, kontaktpersoner, leverantör eller samarbetspartner hos ett företag eller organisation som Carelli Assistans har en affärsmässig relation med. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella affärskontakter. Syftet för lagring av personuppgifter är att förbereda och fullfölja avtal, samt för fakturering och administration.

Personer som kontaktar Carelli Assistans
De som väljer att kontakta Carelli Assistans i samband med förfrågningar om Carelli Assistans, och i samband med detta lämnar sina personuppgifter via till exempel e-post, telefon. Syftet med lagring av personuppgifter är att kunna skicka ut information om Carelli Assistans samt i marknadsföringssyfte.

Arbetssökande
De som skickar in ansökningshandlingar till en utlyst tjänst eller lämnar in spontanasökningar. Carelli assistans sparar följande uppgifter: namn, födelseår, kön, e-postadress, telefonnummer, adress, svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret, CV, personligt brev, övriga bifogade filer (Betyg),
testsvar från arbetspsykologiska tester. Carelli Assistans sparar dessa uppgifter i max 24 månader, i enlighet med diskrimineringslagen.


Lagring av uppgifter

All information kring personuppgifter sparas i våra slutna, sekretesskyddade system. Carelli Assistans lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Carelli
Assistans genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.


Mottagare av uppgifterna

Carelli Assistans lämnar aldrig ut uppgifter gällande personuppgifter, såvida inte fullmakt eller skriftligt samtycke finns.


Rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har denne också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att personuppgifterna ändras
eller raderas, att invända mot behandlingen. Denna begäran ska vara skriftlig och skickas till huvudkontoret i Karlshamn. Carelli Assistans kan, med hänvisning till dataskyddsförordningen, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.
Den registrerade har rätt till rättelse, att utan onödigt dröjsmål, få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter som behandlas rättade. Denna begäran ska vara skriftlig och skickas till huvudkontoret i Karlshamn.
Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade om:

- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas
- du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

Carelli Assistans är inte skyldiga att radera personuppgifterna i din begäran om behandlingen är nödvändig för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse eller om det finns avtalsförhållande där vi ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Den registrerade har rätt att lämna in klagomål på personuppgiftshanteringen, detta görs via
närmsta chef eller kvalité- och verksamhetschef.