Överblick över upplands-bro

Kvalitetskrav & IVO tillstånd för personlig Assistans

Carelli Admin Uncategorized

Sidans innehåll:

Vad innebär IVO tillstånd?
Hur arbetar vi med kraven för IVO tillstånd?
Vilka kommuner har vi avtal med?
Hur jobbar vi för att försäkra kvalitet för kunden?
Din delaktighet i personlig assistans

Vad innebär ett IVO tillstånd för personlig assistans?

Ett företag som anordnar personlig assistans behöver ha ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få utföra personlig assistans. Det innebär att IVO gör en bedömning av att ägare, styrelse/ledning och verksamhetsansvarig har kunskap och fullgod insikt om de lagar och regler som gäller för verksamheten. Att företaget har policys, riktlinjer och rutiner för att uppfylla kraven på god kvalitet utifrån Socialstyrelsens direktiv. Företaget ska kunna påvisa att man har förutsättningar för att anordna personlig assistans samt att arbetsgivaransvaret är fullgott. När man väl har fått ett tillstånd så gör IVO tillsyner för att kontrollera att företaget fortsätter följa de lagar och regler som gäller. Ibland gör de tillsyner för att någon har anmält en brist, ett missförhållande eller annan oegentlighet som behöver utredas, ibland görs slumpmässiga tillsyner.

Här kan du läsa mer om IVOs krav för personlig assistans

Hur arbetar Carelli med att säkerställa att kraven för IVO tillstånd hålls?

Detta sker genom våra interna stödfunktioner som ansvarar för att säkerställa att den kvalité som krävs för tillståndet att bedriva assistans finns och att den hela tiden stärks och följer de krav och regler som föreligger. För att kunna säkerställa dessa krav krävs att hela företaget arbetar gemensamt för att säkra tillstånden. Det innebär att oavsett om man arbetar som personlig assistent, arbetsledare, områdeschef, Kvalitetsutvecklare/HR, samordnare, kvalite- och verksamhetschef eller VD så åtar man sig att följa gällande policys och rutiner samt rapportera eventuella avvikelser eller brister samt tillsammans arbeta för att verksamheten når upp till de krav som krävs för tillstånden.

Carelli redovisar till kommuner i regelbundna avtalsuppföljningar vilka gällande policy och rutiner som finns. Vi redovisar också hur vi arbetar med avvikelser, kund- och medarbetarnöjdhet, etc. Om det i dessa uppföljningar visar sig att någon av våra processer är otydlig eller om det är en rutin som saknas så hjälper detta oss att bli uppmärksam på det och ge oss möjlighet att direkt kunna åtgärda det. Detta ser vi som en extra säkerhet för oss och er att vårt arbete håller de höga krav som föreligger för att ha tillstånd att få utföra det viktiga uppdraget som assistansanordnare.

Vilka kommuner har Carelli avtal med?

Carelli har avtal med 12 kommuner från Sollefteå i norr till Trelleborg i söder. Att dessa kommuner har valt oss, innebär att vi har uppfyllt deras omfattande krav på kvalitet. Avtalen kan se lite olika ut men det innebär att vi är kommunens utförare i de fall där en assistansberättigad väljer kommunen som utförare av personlig assistans.

I följande kommuner har vi avtal:

 • Järfälla
 • Karlshamn
 • Lerum
 • Nynäshamn
 • Oxelösund
 • Sollefteå
 • Säffle
 • Trelleborg
 • Trosa
 • Täby
 • Upplands Bro
 • Vallentuna

Hur jobbar Carelli med att säkra kvaliteten för kunden?

Carelli Assistans lägger grunden för att kunden ska få möjlighet till ökad livskvalitet och hög kvalitet i sin assistans genom vårt sätt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi har en kvalitetsavdelning som tillsammans med cheferna säkerställer att vi följer lagar och riktlinjer samt ser till att vi har rutiner för detta. De finns också som stöd till cheferna i många verksamhetsfrågor. Du som kund är delaktig i upprättandet av genomförandeplanen som lägger grunden för vad vi tillsammans ska uppnå och på vilket sätt.

Hur säkrar Carelli att du som kund är delaktighet i din personliga assistans?

Utifrån att vi har en hög kvalité på vår assistans där vi har fastställda rutiner och policy som följer gällande lagstiftning så kan vi lägga mycket fokus på att anpassa den Personliga assistansen utifrån respektive kunds behov och beslut. Det innebär att du bestämmer hur delaktig du vill vara i din assistans och vilket inflytande du vill ha i alla delar. Du får t ex vara med och bestämma vilka personliga assistenter som ska arbeta hos dig och du är med och beslutar över hur din assistansersättning ska användas. Listan kan göras lång, men regeln är att du har inflytande i allt som du vill och det andra lämnar du tryggt över till oss.

Vi är stolta över vår assistans och att kunna hålla den höga kvalité som vi själva men även IVO och kommunerna ställer på oss.